هراليزه، هروخت تازه کيدونکي او برېښسوداګريز ويبځاى پخپله جوړ او تازه وساتئ

د لېوال محاسب سپاچه يا پليټپارم چې ګرځنده يا موبايل، 'ووريز' يا کلوډ او ځنځيرتړاو يا بلاکچين لپاره چمتو دى، پرمټ يې تاسې خپل پليکه مالوماتي، 'برېښسوداګريز' يا ايکامرس ويبځاى يا ويبساسيټ، مالي، اداري او مديريتي چارې ان په خپل ګرځنده ټليفون ترسره کولاى شئ چې د تسديز، مالوماتو او اړيکو اداره کول ټول په يو ځاى برابروي.

پېل يې کړئ

ښوونځى چارې

کارلاندې

موږ ستاسې لپاره په اسانتياوو برابرولو بوخت يو... ډېرژر به بشپړ ويبځاى ووينئ